Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN

 Het leveren en plaatsen van de aardingslus is ten laste van de eigenaar. Deze dient minder dan 30 ohm te zijn.

 Het leveren en plaatsen van de aansluitkabels en/of wachtbuizen voor aansluiting van elektriciteit, kabeldistributie en telefoon zijn ten laste voor de eigenaar of tegen meerprijs te voorzien door de installateur. De watervaste meterplaat is niet voorzien in deze offerte.

 Water en elektriciteit, om de werken te kunnen uitvoeren dienen gratis ter beschikking gesteld te worden.

 Restafval van buizen, kabels, draden, verpakking, enz wordt van de werf verwijderd.

 Indien de werf gelegen is in een betalende parkeerzone worden deze kosten doorgerekend.

 Puinafval van slijp- en kapwerk wordt opgeruimd en op de werf in een ter beschikking gestelde container of stortplaats gestort. Het afvoeren van puin is niet in deze offerte inbegrepen.

 Prijzen zijn geldig tot vervaldatum of tot prijswijziging van leverancier.

 Het leveren en plaatsen van verlichtingsarmaturen, transformatoren, enz is niet in deze offerte inbegrepen, tenzij deze uitdrukkelijk worden vermeld.

 Het maken van uitsparingen in beton voor het plaatsen van verlichtingsarmaturen is niet in deze offerte inbegrepen.

 Voor de lichtpunten is de bedrading voorzien van 230V, tenzij het uitdrukkelijk vermeld is voor 12V.

 Er zijn geen enkele graafwerken in deze offerte voorzien.

 Indien er een vermelding gemaakt wordt voor dimmers, zijn dit afstandsdimmers in de zekeringskast. Deze zijn voorzien voor het dimmen van inductieve belasting.

 De planning van levering en uitvoering kan slechts geschieden na ondertekening en terugzending van de offerte.

 Bij bouw, vernieuwbouw en alle andere opdrachten waarbij administratieve vergunningen te pas komen dragen wij geen enkele verantwoordelijkheid wat de administratieve vergunningen betreft. Eventuele schade en boetes vallen integraal ten laste van de klant.

 De klant moet er zorg voor dragen dat voor de aanvang van de werken de werf vlot bereikbaar en vrij is. Hij moet tevens zorgen voor afgifte op voorhand van sleutel als de werf gesloten is.

 Alle geleverde materialen blijven onze eigendom tot op het ogenblik van volledige betaling. De klant staat vanaf de levering op de werf in voor schade aan en vervreemding van deze goederen. De klant staat tevens in voor schade aan en vervreemding van ons materiaal dat zich op de werf bevindt. De klant neemt voor dit alles een goede verzekering, ook tegen brand- en stormschade, dit alles in ons voordeel.

 Betwistingen over leveringen, uitvoeringen of facturatie dienen te geschieden binnen de acht dagen na levering, uitvoering en/of facturatie. Wij zijn niet aansprakelijk voor de zichtbare gebreken kenbaar gemaakt na voornoemde periode. Het contract kan op de basis niet meer ontbonden worden.

 Verborgen gebreken die niet vallen onder de specifieke wettelijke waarborgregels van artikel 1792 van het Burgerlijk Wetboek moeten uiterlijk binnen het jaar na uitvoering worden ingeroepen.

 De ingebruikneming van het goed wordt onherroepelijk beschouwd als definitieve goedkeuring van de werken en aanvaarding ervan, in hun totaliteit.

 Indien de klant de bestelling weigert, het contract vernietigt of er geen uitvoering kan worden aan gegeven, dan moet de klant een schadevergoeding van 15% van het totaalbedrag der aanneming betalen.

 Indien art. 1794 van het Burgerlijk Wetboek door de klant zou worden ingeroepen, wordt de post van al wat de aannemer bij de aanneming had kunnen winnen bepaald op 10% van de afgezegde werken.

 Als wij zelf het contract niet nakomen, is de klant gerechtigd op een soortgelijke vergoeding als diegene die wij van hem kunnen vragen als hij het contract niet nakomt.

 Al onze facturen zijn betaalbaar binnen 2 weken op ons adres. Bij gebrek aan effectieve betaling op die dag loopt van rechtswege en zonder ingebrekestelling een intrest van 10% per jaar tot datum effectieve betaling.

 Bij gebrek aan tijdige betaling is de klant tevens van rechtswege en zonder ingebrekestelling een schadevergoeding verschuldigd van 10% op het totaalbedrag.

 Op alles wat niet expliciet in deze voorwaarden is geregeld is het Belgisch recht van toepassing. In geval van betwistingen zijn uitsluitend de rechtbanken van het arrondissement Turnhout bevoegd, tenzij de wet dwingend anders voorschrijft.

 Als bijgevolg het plaatsen van verlichting de bezetting loskomt of afbrokkelt is dit niet onze verantwoordelijkheid. Kosten kunnen niet op ons verhaald worden.